Fonden slider2

Navn

Fondens navn er Fonden for International Management Education (herefter betegnet fonden). Fonden har og anvender i markedsføring og ekstern kommunikation følgende brands Henley Business School Denmark og IME. Fonden er oprettet pr. 1. september 1994.

Fonden er en selvstændig og selvejende institution med hjemsted i Københavns Kommune.

Formål

Fondens formål er at markedsføre og tilbyde uddannelser og kurser til danske og udenlandske virksomheder og disses ledere med henblik på at forbedre virksomhedernes internationale konkurrenceevne.

Bestyrelse

Fonden ledes af en bestyrelse bestående af 3 personer.

Bestyrelsesmedlemmerne udpeges for en periode på 3 år.

Bestyrelsen konstituerer sig med formand og næstformand.

For medlemskab af fondens bestyrelse gælder en aldersgrænse på 70 år.

Direktion

Bestyrelsen ansætter en direktør til at forestå den daglige ledelse af fonden.

Tegningsregler

Fonden tegnes af 1) den samlede bestyrelse eller 2) af bestyrelsens formand og næstformand eller 3) af formand eller næstformand i forening med direktøren.

Regnskabsår

Fondens regnskabsår er kalenderåret. Første regnskabsperiode løber fra stiftelsen til 31/12 1994.

Revisor:

Fondens revisor udpeges af bestyrelsen. Revisor skal være statsautoriseret revisor.

Regnskab

Der aflægges regnskab for hvert regnskabsår i overensstemmelse med de krav, der følger af lovgivningen.

Overskudsanvendelse

Bestyrelsen træffer beslutning om anvendelse af fondens overskud i overensstemmelse med fondens formål.